Fördjupning läkemedel

Startsida: Delegering - Digitala kunskapsprov online
Kurs: Studiematerial Delegeringar
Bok: Fördjupning läkemedel
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: måndag, 8 mars 2021, 03:48

1. Läkemedel och delegering

Det finns många olika sorters läkemedel som används på olika sätt och som finns i olika former som tabletter, pulver, flytande och så vidare.

Här finns information om läkemedel och vad du behöver känna till inför din delegering .

2. Iordningställande av läkemedel

Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera lä­ke­medlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringens tid­punkt.

Iordningsställande och administreringen ska göras utifrån aktuell ordinationshand­ling. Sjuk­sköterska ansvarar för att aktuella dokument till exempel läkemedelslista , signeringslista och dosrecept finns tillsammans med läkemedlen hos patienten tillsammans med en signaturlista .

Studerande som genomgår klinisk verksamhetsförlagd tjänstgöring inom hälso- och sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska.

3. Administrering av läkemedel

Administrering innebär tillförsel eller överlämnade av en iord­ningställd läkemedelsdos till en patient.

Följ basala hygienrutiner och använd handskar för att läkemedel inte ska komma i kontakt med din hud. Det finns risk att läkemedlets verksamma substans hamnar i din kropp istället.

Ett iordningställt läkemedel, som inte överlämnas eller administreras direkt, ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn eller aktiv substans, styrka, tidpunkt för iordningställande, administrering eller överlämnande, vem som har iordningställt samt dosering och administreringssätt.

4. Utlämnande av apodosrulle

Många vårdtagare får sina mediciner från apoteket i så kallade Apodosrullar. Varje rulle innehåller en påse per medicingivningstillfälle (ibland fler) och ska vara uppmärkt med namn, födelsedatum, läkemedel, datum och tid för när läkemedlet skall ges.

Apodosrulle kommer oftast med 2 veckors intervaller och lämnas ut av sjuksköterska och det skall medfölja ny ordinationshandling om förändringar har skett sedan föregående utlämning.

5. Utlämnande av dosett

Dosett delas av sjuksköterska och det ska inte råda några tveksamheter kring ordination, identitet och klockslag. Ibland förekommer det att vårdtagaren har 2 st dosetter, det kan handla om att antalet dostillfällen överstiger antal rader i dosetten. Det ska tydligt framgå hur du ska göra.

6. Ge vid behovsmedicin

Delegering av vid behovsmedicin ges i första hand till ordinarie personal.

Då vårdtagaren behöver läkemedel vid akuta tillstånd skall dessa ordineras av ansvarig läkare och finnas med på ordinationshandlingen. Det skall framgå av ordinationshandling vid vilka sjukdomssymtom/ indikation som läkemedel vid behov skall överlämnas. Ordinationen skall dokumenteras på separat vid behovslista/ signeringslista .

Ansvarig distriktssköterska/ sjuksköterska skall kontaktas och göra bedömning då läkemedel vid behov skall ges. Ansvarig läkare och distriktssköterska/ sjuksköterska gör bedömning om kontakt behöver tas före vid behovsmedicineringen.

Efter given vid behovs-dos skall datum och klockslag anges samt signering av den personal som givit läkemedlet. Resultatet av den givna vid behovsdosen ska även skrivas in på signeringslistan.

I de fall distriktssköterska/ sjuksköterska inte behöver kontaktas för ställningstagandet om överlämning av vid behovs läkemedel skall detta vara tydligt dokumenterat på vid behov/ signeringslistan.

7. Delbarhetsinformation

De tolv standardformuleringarna i FASS är:

 • Sväljes hela
 • Kan delas
 • Får inte delas
 • Kan krossas
 • Får inte krossas
 • Kan tuggas
 • Får inte tuggas
 • Kan lösas upp
 • Får inte lösas upp
 • Kan öppnas (kapslar)
 • Får inte öppnas (kapslar)
 • Delbarhetsinformation saknas
Information om delbarhet hittas enklast på Fass.se:
Bild från Fass.se
Region Skåne har även utvecklat en utmärkt sida som heter "Stöd vid läkemedelshantering" där du kan hitta information om man får krossa eller dela en medicin.

8. Förvaring av läkemedel

Läkemedlen ska förvaras oåtkomliga för obehöriga, inlåsta i särskilt avsett förråd eller i patientens läkemedelsskåp. Det är endast den som är delegerad uppgiften och tjänstgörande sjuksköterska som får ha tillgång till läkemedelsskåpets nyckel. Det finns läkemedel som av olika anledningar inte kan förvaras i avsett läkemedelsskåp.

Det är sjuksköterskan som ansvarar för att tydligt informera hur patientens läkemedel ska förvaras.

Följande läkemedel kan om det är förenligt med säker hantering förvaras olåsta.

 • Läkemedel som inte får plats i det låsta skåpet
 • Salvor, spolvätskor och läkemedel som används i samband med såromläggning eller insättning av urinkateter.
 • Läkemedel som förvaras i patientens egna kylskåp, med undantag av narkotikaklassade läkemedel.

9. Hållbarhet

I läkemedlets bipacksedel kan du hitta information om hur läkemedlet ska förvaras. Alla läkemedel ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum och kasta inte läkemedel i hushållssoporna eller i toaletten.

Skriv alltid datum när en förpackning öppnas (brytdatum), särskilt när det gäller ögondroppar och läkemedelspennor.

10. Biverkningar av läkemedel

Biverkningar betyder ”Icke avsedda (vanligen negativa) effekter av läkemedel när de ges i vanlig eller rekommenderad dos ”.

De vanligaste biverkningarna är:

 • Muntorrhet
 • Illamående
 • Diarré alternativt förstoppning
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Trötthet, dåsighet
 • Allergiska reaktioner t.ex. utslag och klåda
 • Minnesstörningar, oklarhet, förvirring
 • Stelhet
 • Oro i kroppen
 • Fall
 • Nedsatt aptit
 • Urinträngningar eller svårigheter att kissa

Om du misstänker att någon drabbats av en biverkan ska du alltid ta kontakt med sjuksköterska.

11. Kassera läkemedel

Kasserade och överblivna läkemedel och kanyler ska förvaras och återlämnas på ett sätt som förhindrar stöld, missbruk och tillbud.

 • Inga läkemedel får slängas bland hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.
 • Överblivna läkemedel ska återlämnas till apoteket.
 • Kontrollera er lokala rutin om vem som återlämnar läkemedlet till apoteket: sjuksköterska, anhörig eller omvårdnadspersonal.
 • Alla förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel återlämnas till apoteket.
 • Läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material t.ex. tuber, burkar, aerosolbehållare och pulverinhalator, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionslösning med läkemedel ska återlämnas till apotek.
 • Använda depotplåster och vaginalringar lämnas till apotek.
 • Tomma förpackningar såsom tablett lådor t.ex. sorteras som hushållsavfall.

12. Checklista vid överlämnande av läkemedel

Vid överlämnande av läkemedel kontrollera alltid:

 1. Signeringslista/app - har dosen givits förut?
 2. Rätt patient - namn och personnummer
 3. Rätt tid och datum
 4. Läkemedelslistan - är det rätt läkemedel? (gäller ej dosett eller apodospåse)
 5. Rätt administreringssätt - hur ska det ges?
 6. Rätt antal tabletter/mängd flytande läkemedel
 7. Kontrollera att vårdtagaren svalt läkemedlet
 8. Signera EFTER att vårdtagaren svalt läkemedlet

På många arbetsplatser pratar man om de "7 gyllene reglerna". Här har vi valt att utöka listan till 8 punkter där punkt 4 är tillagt. När man ger från originalförpackning eller vid behovsmedicin måste man kontrollera att det är rätt medicin.

I dosett eller apodos är rätt läkemedel kontrollerat av apotek eller sjuksköterska, så i de fallen kan man hoppa över punkt 4.