Genomgång av delegering

Här går vi genom delegeringens olika delar och förklarar vad de innebär.

Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som har formell kompetens för en uppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men som bedöms ha reell kompetens i form av erfarenhet och kunskap.

Det åligger den som delegerar en uppgift att kontrollera att delegaten faktiskt har reell kompetens att utföra uppgiften på ett för vårdtagaren säker sätt.

Varje delegeringsbeslut skall dokumenteras (skriftligt) och det ska framgå:

 • vilken arbetsuppgift som delegerats
 • vem som delegerat uppgiften
 • till vem uppgiften delegerats
 • datum då beslutet fattades (startdatum)
 • tiden för delegeringsbeslutets giltighet (slutdatum)

Både den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift (delegat) ska underteckna delegeringsbeslutet.

Delegeringsbeslutet skall finnas i två exemplar, en som sjuksköterska/enhetschef förvarar och en som delegaten får behålla.

Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall också dokumenteras skriftligt.

Delegeringar är reglerade i olika föreskrifter och lagar. Här följer en kort genomgång av det som gäller för delegeringar inom hälso- och sjukvården.

 • Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter och dessa skall vara tydligt specificerade.
 • Delegering är alltid personlig. Den som delegerats att utföra en viss arbetsuppgift får inte vidaredelegera denna uppgift.
 • Beslut om delegering kan gälla för enstaka tillfällen eller begränsad tid, dock högst 1 år.
 • Delegering av arbetsuppgifter får inte ske mot någons vilja.
 • Delegering skall vara skriftlig.
 • Delegering gäller endast på den enhet som anges på delegeringsblanketten.
 • Dokumentationen av delegeringsbeslutet ska undertecknas både av den som gett delegeringen och den som mottagit den. Detta ska ske innan arbetsuppgiften utförs.
 • Den som delegerat en arbetsuppgift ska kontinuerligt följa upp och kontrollera att uppgiften fullgörs på ett säkert sätt.
 • Beslut om delegering ska omprövas när omständigheterna kräver det, exempelvis vid omorganisation, införande av nya tekniker eller nya rutiner.
 • Beslut om delegering upphör att gälla om den som har fattat beslutet lämnar sin befattning.
 • En delegering ska omedelbart återkallas om det visar sig att den som mottagit delegeringen inte klarar av att utföra uppgiften.
 • Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.
 • Uppgifter kan inte delegeras till studerande under pågående praktik.
 • Vissa arbetsppgifter som delegeras måste vara personbundna till vissa vårdtagare.
 • Mer generella arbetsuppgifter kan delegeras områdesvis men aldrig mellan olika arbetsplatser.