Genomgång av delegering

Här går vi genom delegeringens olika delar och förklarar vad de innebär.

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet.

En vårdgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. Det krävs alltid en individuell, professionell bedömning av både behov och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är heller tvungen att ta emot en delegering.

Den som delegerar:

 • Ansvarar för sitt beslut delegering
 • Omfattas av patientsäkerhetslagen
 • Har formell kompetens genom utbildning och/eller legitimering
 • Måste förvissa sig om att den som delegeras kan utföra arbetsuppgiften/uppgifterna
 • Kan när som helst återkalla sitt beslut om delegering

Den som tar emot delegeringen:

 • Har reell kompetens via praktisk yrkeserfarenhet.
 • Måste innan delegering meddela den som delegerar om hen anser sig sakna tillräcklig kunskap att utföra delegerade arbetsuppgifter.
 • Ansvarar för ditt sätt att utföra arbetsuppgifterna.
 • Får inte vidaredelegera en arbetsuppgift.
 • Omfattas av patientsäkerhetslagen.
 • Skall ha kunskap om och följa gällande rutiner för delegering.
 • Ska kontakta legitimerad personal om osäkerhet råder vid utförandet av uppgiften.
 • I god tid innan delegeringen blir ogiltig (1-3 månader) meddela personen som har utfärdat delegeringen.