Fördjupning läkemedel

3. Administrering av läkemedel

Administrering innebär tillförsel eller överlämnade av en iord­ningställd läkemedelsdos till en patient.

Följ basala hygienrutiner och använd handskar för att läkemedel inte ska komma i kontakt med din hud. Det finns risk att läkemedlets verksamma substans hamnar i din kropp istället.

Ett iordningställt läkemedel, som inte överlämnas eller administreras direkt, ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn eller aktiv substans, styrka, tidpunkt för iordningställande, administrering eller överlämnande, vem som har iordningställt samt dosering och administreringssätt.