Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare
URL: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1997-10-14.pdf
Namn: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 2002:12)
Tags:
Källa: Socialstyrelsen