Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare
URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardsforordning-201780_sfs-2017-80
Namn: Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
Tags:
Källa: Sveriges Riksdag