Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare
URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998531-om-yrkesverksamhet-pa-halso--och_sfs-1998-531
Namn: Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531)
Tags:
Källa: Sveriges Riksdag