Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare
URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994953-om-aligganden-for-personal-inom_sfs-1994-953
Namn: Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (1994:953)
Tags:
Källa: Sveriges Riksdag