Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

Sida:  1  2  3  4  5  6  (Nästa)
  ALLA

A

Administrera

 Att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Tillförsel av läkemedel till kroppen. 


Administreringsvägar

 Olika sätt att tillföra kroppen läkemedel 


Akatisi

"Oro i kroppen". Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser). 


Allmän omvårdnad och rehabilitering

Åtgärd som är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Utförs av all personal. 


Allmänna råd

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur lagar, föreskrifter och författningar kan eller bör tillämpas. De visar alltså hur verksamheten kan göra för att uppfylla lagen men utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningarna med mera. 


Allmäntillstånd

Det allmänna tillståndet, det vill säga hur man mår och kroppen reagerar. 


Anatomi

Anatomi är vetenskapen om kroppens struktur och organisation. Anatomi involverar studiet av kroppens olika delar, inklusive organ, vävnader, celler och system. 


Ansvar

Ansvar inom delegering innebär att man har ansvaret (är skyldig) för att utföra sina delegerade uppgifter väl och stå för de fel som kan uppstå. 


Antikoagulantia

Blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar. 


Å

Åtagit sig

Tagit på sig ansvar för, ansvara för, förbinda sig. 


Återkalla

Ta tillbaka, upphäv, annullera. 


A

Avvikelse

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare eller patient. 


B

Beredningsform

Vilken form ett läkemedel har för att kunna tas av eller ges till en patient. 


Bevaka

Hålla koll på, övervaka, hålla ögonen på 


Bilateralt

På bägge sidor. T.ex båda benen eller både vänster och höger lunga. 


Bipacksedel

Följesedel som finns med i varje läkemedelsförpackning med information om läkemedlet. 


Biverkan

En från början ej avsedd effekt av i synnerhet läkemedel. 


Blodburen smitta

Smittämnen som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor till annan individs blod eller slemhinna. 


Brytdatum

Datumet då ett läkemedel började användas. 


C

CVK

Central venkateter.


D

Dehydrering

Uttorkning


Delbarhet

Information om en tablett kan delas, krossas, lösas upp eller tuggas. 


Delegat

Den person som tar emot en delegerad arbetsuppgift från legitimerad personal. 


Delegering

Att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men som bedöms ha reell kompetens i form av erfarenhet och kunskap. 


Delegering till enskild patient (personbunden)

Delegeringen gäller endast för angiven vårdtagare. Ska finnas vårdplan som beskriver förfarande och förutsättningar. Sida:  1  2  3  4  5  6  (Nästa)
  ALLA